Có 1 kết quả:

nhân tuyển

1/1

nhân tuyển

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tuyển người, tuyển chọn nhân viên

Một số bài thơ có sử dụng