Có 1 kết quả:

nhân gian

1/1

nhân gian

giản thể

Từ điển phổ thông

nhân gian, thế gian