Có 1 kết quả:

nhân diện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mặt người. ◇Thôi Hộ 崔護: “Khứ niên kim nhật thử môn trung, Nhân diện đào hoa tương ánh hồng” 去年今日此門中, 人面桃花相映紅 (Đề đô thành nam trang 題都城南莊) Năm ngoái vào ngày hôm nay, ở trong cửa này, Mặt nàng cùng với hoa đào phản chiếu nhau thắm một màu hồng.
2. Người. ◇Nhị khắc phách án kinh kì 二刻拍案驚奇: “Bất kiến nhất cá nhân diện” 不見一個人面 (Quyển nhị thập tứ) Chẳng thấy một người nào cả.
3. Tình người. ◇Nhị khắc phách án kinh kì 二刻拍案驚奇: “Thế tình khán lãnh noãn, Nhân diện trục cao đê” 世情看冷暖, 人面逐高低 (Quyển nhị thập lục) Tình đời coi ấm lạnh, Tình người tranh thấp cao.
4. Nói tắt của “nhân diện thú tâm” 人面獸心 mặt người dạ thú. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Bạc tục phòng nhân diện” 薄俗防人面 (Khóa tiểu thụ 課小豎) Thói tục điêu bạc, hãy đề phòng mặt người dạ thú.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt người. Trung Hoa có thành ngữ » Nhân diện thú tâm «, ta cũng nói » Mặt người da thú «.

Một số bài thơ có sử dụng