Có 1 kết quả:

nhân từ

1/1

nhân từ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhân từ, tốt bụng