Có 1 kết quả:

nhân giả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người có lòng nhân.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người biết yêu thương người khác. Người có lòng nhân.

Một số bài thơ có sử dụng