Có 1 kết quả:

phó diệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất đi. Lặn đi — Chết.