Có 1 kết quả:

cừu địch

1/1

cừu địch

giản thể

Từ điển phổ thông

kẻ thù