Có 1 kết quả:

kim âm

1/1

kim âm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

âm hiện đại trong tiếng Trung

Một số bài thơ có sử dụng