Có 1 kết quả:

giới nhập

1/1

giới nhập

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

can thiệp vào