Có 1 kết quả:

giới từ

1/1

giới từ

phồn thể

Từ điển phổ thông

giới từ

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng đứng giữa, liên lạc hai tiếng khác, biểu thị phương hướng, thời gian.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng đứng giữa, liên lạc hai tiếng khác.