Có 1 kết quả:

nhưng tôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cháu đời thứ tám.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cháu qua nhiều lần, ý nói con cháu nhiều đời về sau.