Có 1 kết quả:

tòng thử

1/1

tòng thử

giản thể

Từ điển phổ thông

từ đó, do đó, do đấy

Một số bài thơ có sử dụng