Có 1 kết quả:

tòng nhi

1/1

tòng nhi

giản thể

Từ điển phổ thông

theo cách đó, theo đó, do đó