Có 1 kết quả:

trượng thế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dựa vào quyền thế. ◎Như: “trượng thế lăng nhân” 仗勢凌人 ỷ thế khinh người.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cậy vào sức mạnh địa vị kẻ khác.