Có 1 kết quả:

phó ấn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đưa bản thảo cho nhà in để đem in.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa bản thảo cho nhà in để đem in.