Có 1 kết quả:

phó khoản

1/1

phó khoản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trả, thanh toán