Có 1 kết quả:

tiên phẩm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cốt cách của tiên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cốt cách của tiên. Truyện Lục Vân Tiên : » Trần Đoàn tiên phẩm khác màu «.