Có 1 kết quả:

tiên hoàn

1/1

tiên hoàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cõi tiên, nơi tiên ở