Có 1 kết quả:

tiên phủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cõi tiên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi tiên ở. Cõi tiên.

Một số bài thơ có sử dụng