Có 1 kết quả:

tiên giới

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cõi tiên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cõi tiên. Nơi tiên ở.