Có 1 kết quả:

tiên đồng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đứa trẻ nhỏ hầu hạ các vị tiên

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa trẻ nhỏ hầu hạ các vị tiên. Thơ Tản Đà: » Tiên đồng pha nước uống vừa xong «.

Một số bài thơ có sử dụng