Có 1 kết quả:

tiên thảo

1/1

tiên thảo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

loại cỏ dùng làm thuốc

Một số bài thơ có sử dụng