Có 1 kết quả:

tiên phong

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dáng dấp của tiên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng dấp của tiên. Thường nói: » Tiên phong đạo cốt «.

Một số bài thơ có sử dụng