Có 1 kết quả:

tiên long

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiên và rồng.
2. Tục truyền dân Việt Nam là giòng giống rồng tiên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rồng tiên. Tục truyền dân Việt Nam là giòng giống rồng tiên.

Một số bài thơ có sử dụng