Có 1 kết quả:

đại sứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức ngoại giao, thay mặt cho chính phủ và dân tộc mình để giao thiệp với nước ngoài.