Có 1 kết quả:

đại lao

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Làm việc thay cho người khác. ◇Lương Nguyên Đế 梁元帝: “Đồ xa bất năng đại lao, Mộc mã bất trúng trì trục” 塗車不能代勞, 木馬不中馳逐 (Kim lâu tử 金樓子, Lập ngôn thượng 立言上) Xe bùn không thể làm việc thay người khác, Ngựa gỗ không dùng để giong ruổi.
2. Xin người thay mình làm việc. ◎Như: “giá sự thỉnh nâm đại lao liễu” 這事請您代勞了 việc này xin ông làm hộ cho.
3. Thay người bày tỏ nỗi lòng buồn khổ. ◇Lí Bách Dược 李百藥: “Khách tâm kí đa tự, Trường ca thả đại lao” 客心既多緒, 長歌且代勞 (Độ Hán giang 渡漢江詩) Lòng khách lắm nỗi niềm, Ta hãy ca vang tháo tuôn ra hết đau buồn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay cho sự mệt nhọc của người khác, ý nói thay thế cho người khác mà làm việc.