Có 1 kết quả:

đại danh từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng thay thế cho tiếng danh từ.