Có 1 kết quả:

đại biểu

1/1

đại biểu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đại biểu

Từ điển trích dẫn

1. Người do cơ quan, đoàn thể bầu lên hoặc nhận được ủy thác để thay mặt làm việc hoặc biểu đạt ý kiến. ◎Như: “hương dân đại biểu” 鄉民代表 đại biểu của dân làng.
2. Thay mặt cho cá nhân hoặc tập thể làm việc hoặc biểu đạt ý kiến.
3. Điển hình cho nhân vật đồng loại.
4. Thể hiện, phản ánh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người thay mặt cho người khác.

Một số bài thơ có sử dụng