Có 1 kết quả:

đại từ

1/1

đại từ

phồn thể

Từ điển phổ thông

đại từ

Một số bài thơ có sử dụng