Có 1 kết quả:

lệnh thúc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng tôn xưng chú người khác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng chỉ chú của người đối diện.