Có 1 kết quả:

lệnh danh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng tốt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tăm tốt đẹp. Tiếng thơm.

Một số bài thơ có sử dụng