Có 1 kết quả:

lệnh điệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng tôn xưng cháu trai người khác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng gọi cháu trai của người đối diện. Chỉ người cháu gái thì nói: Lệnh điệt nữ.