Có 1 kết quả:

lệnh tôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng chỉ cháu của người đối diện.