Có 1 kết quả:

lệnh doãn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một chức quan, thời Xuân Thu, tương đương với “tể tướng”宰相.
2. Tên tôn xưng quan huyện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên gọi vị quan huyện.

Một số bài thơ có sử dụng