Có 1 kết quả:

lệnh chỉ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mệnh lệnh của vua. ◇Lương Thư 梁書: “Bào Lang, khanh hữu tội, lệnh chỉ sử ngã tỏa khanh, vật dĩ cố ý kiến đãi” 鮑郎, 卿有罪, 令旨使我卿, 勿以故意見待 (Vương Tăng Biện truyện 王僧辯傳).
2. Thời nhà “Kim” 金, mệnh lệnh của Hoàng thái hậu từng được gọi là “lệnh chỉ” 令旨.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự sai khiến của vua. Lệnh vua. Đoán trường tân thanh có câu: » Cung nga thể nữ nội sau, Rằng vâng lệnh chỉ rước chầu vu quy «.