Có 2 kết quả:

lệnh chánhlệnh chính

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa gọi vợ chính là “chánh thất” 正室, nên “lệnh chánh” 令正 là tiếng tôn xưng vợ chính của người khác.
2. Tên một chức quan thời xưa.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng gọi vợ của người đối diện.

Một số bài thơ có sử dụng