Có 1 kết quả:

lệnh trạng

1/1

lệnh trạng

giản thể

Từ điển phổ thông

lệnh trạng