Có 1 kết quả:

lệnh trạng

1/1

lệnh trạng

phồn thể

Từ điển phổ thông

lệnh trạng