Có 1 kết quả:

lệnh tiễn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lá cờ nhỏ của các quan tướng dùng để ban bố hiệu lệnh. Cán cờ có mũi nhọn hình như mũi tên nên gọi là “lệnh tiễn” 令箭. ☆Tương tự: “lệnh kì” 令旗.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mũi tên của vị tướng quân hoặc ông quan trao cho cấp dưới để tượng trưng mệnh lệnh của mình. Đoạn trường tân thanh có câu: » Lại sai lệnh tiễn truyền qua, giữ giàng họ Thúc một nhà cho yên «. Lệnh tiễn: Lá cờ nhỏ của các quan tướng thường dùng làm hiệu lệnh để ban phát. Trong lá cờ có đề chữ » Lệnh «, ngọn cờ hình nhọn như mũi tên. » Ruỗi mau lệnh tiễn hoả bài, Mấy ngày thoắt đã tới nơi Châu Thường « ( Nhị độ mai ).