Có 1 kết quả:

lệnh tiết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “giai tiết” 佳節.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thời tiết đẹp, khí hậu tốt. Bài Tụng Tây hồ phú của Nguyễn Huy Lượng có câu: » Nay lệnh tiết đã in điềm thái lãng, Xin thánh nhân càng ghín chữ dự du «.

Một số bài thơ có sử dụng