Có 1 kết quả:

lệnh chung

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Già mà chết gọi là “lệnh chung” 令終, tức là sự chết tốt đẹp. ☆Tương tự: “thiện chung” 善終.
2. Sự việc kết thúc tốt đẹp.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái chết tốt đẹp, tức chết vì tuổi già.