Có 1 kết quả:

dĩ hạ

1/1

dĩ hạ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ở dưới

Từ điển trích dẫn

1. Trở xuống. Ở sau đây (tiếng Pháp: en-dessous, ci-après).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trở xuống ( từ đầu trở xuống ).

Một số bài thơ có sử dụng