Có 1 kết quả:

dĩ vi

1/1

dĩ vi

giản thể

Từ điển phổ thông

cho rằng, tin rằng, thấy rằng