Có 1 kết quả:

dĩ tiện

1/1

dĩ tiện

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

để mà, để cho