Có 1 kết quả:

dĩ miễn

1/1

dĩ miễn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

để cho không, để mà không

Một số bài thơ có sử dụng