Có 1 kết quả:

dĩ cập

1/1

dĩ cập

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cũng, và

Một số bài thơ có sử dụng