Có 1 kết quả:

dĩ hậu

1/1

dĩ hậu

phồn thể

Từ điển phổ thông

về sau

Từ điển trích dẫn

1. Trở về sau. ◎Như: “tự thử dĩ hậu” 自此以後 từ nay về sau.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Về sau. Chẳng hạn Tự thử dĩ hậu ( Từ nay về sau ).