Có 1 kết quả:

dĩ lai

1/1

dĩ lai

giản thể

Từ điển phổ thông

từ khi