Có 1 kết quả:

dĩ chí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cho đến. ◇Lí Lăng 李陵: “Tự tòng sơ hàng, dĩ chí kim nhật” 自從初降, 以至今日 (Đáp Tô Vũ thư 答蘇武書).
2. Đến nỗi. ◇Văn tuyển 文選: “Trầm mê xương quyết dĩ chí ư thử” 沉迷猖獗, 以至於此 (Khâu Trì 丘遲, Dữ Trần Bá chi thư 與陳伯之書).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho đến. Đến nỗi.

Một số bài thơ có sử dụng