Có 1 kết quả:

nghi thức

1/1

nghi thức

giản thể

Từ điển phổ thông

nghi thức, nghi lễ